Моля, изчакайте...

Обучение на торкретисти

3D симулатор за обучение на торкретисти

3D Shotcrete Simulator™ използва високотехнологична триизмерна технология. Това е от изключително значение за виртуалната подготовка на оператори на роботи за пръскан бетон. Курсистите възприемат пространствено работната среда. По този начин, операторите са в състояние да преценяват ъгъла на пръскане и разстоянието от дюзата до повърхността на скалата. Обучението в 3D среда увеличава реализма на симулацията. В основата на успешната симулация лежи заложеният в програмата МОДЕЛ НА ПРЪСКАНИЯ БЕТОН, базиран на моделиране на адхезията и моделиране на отлепването.

3D Симулаторът за полагане на пръскан бетон е средство за подготовка и усъвършенстване уменията на операторите и се използва от строители на тунели, минни компании и други, полагащи пръскан бетон. Симулаторът включва стандартизиран пакет за обучение, който дава възможност на бъдещите оператори да достигнат добро ниво на квалификация още преди да са навлезли в производствения процес. Освен това позволява на опитните оператори да вземат участие в стандартизирано обучение и подготовка и да повишат своята квалификация. Повече от всичко, симулаторът предлага придобиване на практически умения извън работната среда, в спокойна, безопасна и подредена обстановка, без загуби и отпадъци, съпътстващи полагането на пръскан бетон. 3D SimulatorTM предлага по-ефективно обучение, благодарение на възможността за получаване на онлайн информация за ъгъл на дюзата и разстояние от повърността, количествата на рикошета, надработката и отлепения материал – важни параметри, определящи качеството и стойността на крайния продукт. Тези параметри не могат да бъдат активно измервани в работна среда. Обикновено, обучението на новите оператори на обекта, използвайки дистанционно управляван робот отнема 5 часа седмично. Симулаторът дава възможност процесът за достигане на добро ниво на квалификация да се ускори, увеличавайки времето за обучение до 40 часа на седмица.

Програма за обучение на курсистите

Програмата е адаптирана така, че да задоволява максимално нуждите на участниците в процеса на полагане на пръскан бетон. Разделена е на два основни блока:

    Специализирано обучение и квалификация на оператори на роботи за полагане на пръскан бетон (торкрет).
    Специализирана квалификация на ръководен персонал – ръководители на смяна, техници, обектови мениджъри.

Всеки от блоковете е разделен на два модула:

    Теоретичен, в продължение на 2 дни, даващ познания за пръскания бетон, специфика, функция, изисквания, начини за контрол, тестване, лабораторни упражнения. Преглед на последните достижения в технологията. Теоретичната част завършва с тест.
    Практически, на база 3D SimulatorTM, в продължение на 5 дни (само за операторите), през които се решават задачи за работа с дистанционен контрол, със стрелата на робота, оптимизиране на дебелината на пласта, управление на загубите, оптимизиране на рикошета, дозиране на ускорителя, област на пръскане, пръскане зад ъгъл, предотвратяване на отлепване и падане на пръскания бетон, контрол на дебелината и т. н. Процесът на обучение е разделен в 18 тематични задачи с критерии, които трябва да бъдат покрити в края на всяко упражнение. Предлага се и алтернативно обучение върху ситуация, заснета в 3D формат от практиката.
Курсът завършва с практически изпит, като резултатите от него се оценяват обективно от 3D SimulatorTM.

Общи условия за провеждане на курса

BLUE SQUARE Ltd. осигурява специално оборудвани помещения, в които се провежда обучението по теоретичния и практически блокове на курса, включително и лабораторни упражнения. Курсът се води от квалифицирани специалисти. За времето на обучението, за участниците се осигуряват отлични условия за усвояване на преподавания материал, както и възможности за индивидуални сесии. С цел интензифициране процеса на обучение, на курсистите се осигурява храна и напитки на място.

Повече информация Свържете се с нас

Какво казват клиентите за 3D Симулатора